zm

Radca prawny od roku 2007, wspólnik i jeden z założycieli - działającej od roku 2009 - Kancelarii Radców Prawnych Celińska-Banaszek Piskorska-Szczepaniuk sp.p. W roku 2006, po odbyciu aplikacji sądowej i złożeniu egzaminu sędziowskiego, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pod numerem Lb-1313. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie radcy prawnego, które zdobyła przede wszystkim biorąc udział w świadczeniu usług w ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego, z różnych branż (firmy produkcyjne, sprzedażowe, usługowe, budowlane), w tym w ramach zatrudnienia od roku 2002 w jednej z wiodących lubelskich kancelarii.  Specjalista m.in. w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, zamówień publicznych, obsłudze przedsiębiorców, kształtowaniu ich praktyki kontraktowej, zagadnieniach regulacji i organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw oraz prawie umów w obrocie gospodarczym. W ramach prawa zamówień publicznych świadczy usługi prawne na wszystkich etapach postępowania, w tym również przed Krajową Izbą Gospodarczą. Zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu skomplikowanych procesów gospodarczych, w tym w prowadzeniu spraw sądowych cywilnych i gospodarczych o wysokiej wartości przedmiotu sporu, także przed Sądem Najwyższym. Posiada szczególnie głęboką specjalizacją w prawie zobowiązań, zwłaszcza w zakresie przygotowywania umów dostosowanych do profilu działalności klienta, doboru zabezpieczeń należności oraz innych instrumentów minimalizujących ryzyka związane z poszczególnymi kontraktami. Zajmuje się również prawem własności intelektualnej. Posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym. 

OBSZARY SPECJALIZACJI

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW. Obsługa prawna przedsiębiorców różnych branż (firm produkcyjnych, sprzedażowych, usługowych, budowlanych, kolumny transportu sanitarnego) - spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, osób prowadzących indywidualnie działalność gospodarczą.

PORADY PRAWNE. Na rzecz przedsiębiorców, osób zarządzających spółkami, klientów indywidualnych W szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, zwłaszcza związane z niżej wymienionymi dziedzinami.

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ, W TYM PRAWO KONTRAKTOWE (PRAWO UMÓW). Umowy, w tym umowy w obrocie gospodarczym, kontrakty, porozumienia, ugody, ogólne warunki umów, regulaminy i wzorce umowne, aneksy - projektowanie, opiniowanie, wykładnia, doradztwo związane z wypowiadaniem umów i odstępowaniem od nich, projektowanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy i odstąpieniu od umowy, wezwań do wykonania umowy. Doradztwo, dotyczące roszczeń opartych na umowach, w tym dotyczące kar umownych. Ocena ryzyk i roszczeń związanych z umowami. Porady i opinie prawne z zakresu prawa zobowiązań, w szczególności prawa kontraktowego.

► WINDYKACJA POZASĄDOWA I NEGOCJACJE. Windykacji należności na drodze pozasądowej. Kierowanie wezwań do zapłaty. Reprezentowanie wierzycieli i dłużników w toku negocjacji. Negocjacje z potencjalnymi i aktualnymi kontrahentami.

SPRAWY CYWILNE I GOSPODARCZE. Windykacja należności, zwłaszcza przedsiębiorców, na drodze sądowej. Procesy gospodarcze o dużym stopniu skomplikowania i wysokiej wartości przedmiotu sporu. Ocena zasadności roszczeń i ryzyk związanych ze sporem. Opracowywanie taktyki przedprocesowej i procesowej. Reprezentacja przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I REPREZENTACJA PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ. Doradztwo na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno po stronie zamawiającego, jak i po stronie wykonawcy. Ocena specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena zasadności wnoszenia środków zaskarżenia. Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.

SKARGI KASACYJNE I REPREZENTACJA PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM. Skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego w sprawach gospodarczych i cywilnych. Reprezentacja przed Sądem Najwyższym. Ocena zasadności wnoszenia skarg kasacyjnych.

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE (EPU). Reprezentacja przed sądami rejonowymi (e-sądy) w sprawach prowadzonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Projektowanie sprzeciwów od nakazów zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym i dalsza reprezentacja przed Sądem.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Doradztwo w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej na rzecz twórców, przedsiębiorców i placówek naukowych, w szczególności w zakresie dotyczącym wynalazków i innych rozwiązań nowatorskich o wartości komercyjnej. Projektowanie aktów organizacyjnych dotyczących ochrony własności intelektualnej. Umowy współpracy przy wdrażaniu projektów, umowy wspólności patentu, licencji, przeniesienia praw. Ocena zasadności roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych.

► DORADZTWO NA RZECZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH. W tym dotyczące postępowań kontrolnych, a także konkursów ofert prowadzonych w trybie ustawy o działalności leczniczej i świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

PRAWO PRACY. Doradzanie pracodawcom, a także pracownikom, głównie w sprawach z zakresu ogólnego prawa pracy. Projektowanie i opiniowanie aktów wewnętrznego prawa pracy (regulaminy pracy i wynagradzania), umów o pracę, wypowiedzeń i oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę. Prowadzenie, głównie po stronie pracodawcy, spraw dotyczących roszczeń pracowniczych.

PRAWO PODATKOWE I ADMINISTRACYJNE. Projektowanie odwołań i skarg

SPRAWY Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU. Sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania publicznoprawne i cywilnoprawne spółki (obrona członków zarządu i reprezentacja wierzycieli).

KONTAKT OSOBISTY
tel. kom. 506 540 636
acelinskabanaszek@kancelariacbps.pl


port
 
ADRES KANCELARII
ul. Krakowskie
Przedmieście 58/5c
20-002 Lublin
wejście w bramie
I piętro

b
www.kancelariacbps.pl
www.acelinskabanaszek-galeria.pl

www.acelinskabanaszek-galeria.pl
d